Loading...

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪБИТИЯ НА THE MANAGEMENT BOARD

1. Общи правила и условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да се запишете за някое от събитията, организирани или съорганизирани от The Management Board®. (наричани по-долу само „TMB“ и „Събитието“). Настоящите общи условия представляват СПОРАЗУМЕНИЕ между Вас и TMB. Тези условия са задължителни само в отношенията между Вас като Посетител на Събитието и TMB. Със записването си за събитие Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези общи условия и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с условията по-долу, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития, организирани от TMB.

2. Основни определения

За целите на настоящите Общи условия се използват следните термини със следните определения:

„ОРГАНИЗАТОР“ / „ОРГАНИЗАТОРИ“ означава TMB, съответно TMB заедно с други лица, с които съвместно организират дадено събитие

„СЪОРГАНИЗАТОР“ е лице или дружество, с което TMB организира едно или повече събития съвместно.

„УЧАСТНИК“ / „ПОСЕТИТЕЛ“ е всяко лице, което е участник в програмата или е регистрирано за участие в събитие, организирано от TMB самостоятелно или в партньорство с други съорганизатори.

„СЪБИТИЕ“ означава събитие, организирано от TMB самостоятелно или в партньорство с други организатори.

„УЕБ СТРАНИЦА НА СЪБИТИЕТО“ е страница на домейна https://tmb.bg/ или на домейна https://managementboard.bg или на отделен домейн на събитието, ако такъв е разработен, която се отнася до дадено събитие и която съдържа информация за лекторите, програмата, регистрацията и други подробности за събитието.

„УЕБСАЙТ НА СЪБИТИЕТО“ се отнася до сайт, специално разработен за събитието и съдържащ информация за лекторите, програмата, регистрацията и други подробности за събитието.

3. Регистрация

Регистрацията и закупуването на билети за събитието трябва да се извърши по един от следните начини:

– На уебстраницата на даденото събитие на tmb.bg

– На отделен уебсайт на събитието, ако такъв е разработен

– Чрез платформа за продажба на билети за събитието, ако е обявена

Регистрацията Ви е приключила успешно, когато получите имейл за потвърждение и/или билет на имейл адреса, който сте предоставили по време на самия процес на регистрация. Ваша отговорност е да предоставите валиден имейл адрес, до който вие или регистрираният от вас участник (участници) имате достъп. Условията за получаване на потвърждение на конкретната регистрация са описани на уебстраницата/уебсайта на събитието. TMB си запазва правото да отказва регистрации по своя преценка.

Основният начин на комуникация във връзка с провеждането на събитията са съобщенията по електронна поща до участниците/посетителите или телефонно обаждае. Ще бъде изпратено електронно писмо с инструкции относно посещението на събитието, уведомления за евентуални промени в датата, мястото и часа на събитието, както и искане за обратна връзка относно събитието.

TMB си запазва правото да променя датата, часа и мястото на провеждане на всяко събитие, като публикува специално съобщение на уебстраницата на събитието tmb.bg или на уебсайта на събитието. Ще бъдат положени ефективни усилия за уведомяване на Участниците по електронна поща или по друг начин за промяна на датата, часа или мястото на провеждане на събитието, за което са се регистрирали. Въпреки това, препоръчваме да проверите уебстраницата или уебсайта на събитието в деня преди датата на събитието.

За събития, за които регистрациите са поименни, те не могат да бъдат прехвърляни на други лица. В случай че регистрираното лице е възпрепятствано да присъства на събитието, то е длъжно да уведоми организаторите в срок от два работни дни преди датата на събитието. Възпрепятстваното лице може да посочи друг участник, който да присъства на събитието вместо него, и следва да получи изрично потвърждение от Организаторите на събитието за успешното заместване за събитието.

4. Политики за плащания, анулиране и възстановяване на суми

Плащанията за събитията се извършват по един от следните начини: на уебстраницата или на уебсайта на събитието по един от начините, посочени там, или чрез платформа за продажба на билети за събитието, ако е обявена такава.

На уебстраницата или на уебсайта на събитието се посочват също така промоциите и възможните отстъпки, възможностите и правилата за уреждане и възстановяване на платени суми.

TMB може да възстанови 50 % от сумата, ако анулирането е получено не по-късно от 5 дни преди събитието на адрес event@tmb.bg. Не се възстановяват суми при анулиране, получено след този срок.

5. Авторско право

Всички права са запазени за TMB и / или негови филиали. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, материалите и презентациите, изнесени и показани по време на събитията, са обект на закрила съгласно действащия Закон за авторското право и сродните му права и нерегламентираното им използване от трети лица – но не само от Участниците/Посетителите на събитието – представлява нарушение и води до гражданска, административна и наказателна отговорност съгласно действащото българско законодателство.

TMB си запазва правото да не допуска снимки и записи по време на събитията. Участниците ще бъдат уведомени за тези ограничения и по време на събитието.

6. Лични данни и поверителност

TMB следва разпоредбите на Общата политика за защита на личните данни (ОРЗД) при събирането и обработването на Вашите лични данни за целите на регистрацията и допускането до Събитията.

По време на Събитията фотографите и операторите на организаторите и други медии имат право да правят снимки и видеозаписи, които се използват за публикуване в медиите, социалните мрежи, както и при изготвянето на материали за популяризиране на следващите му издания. Ако не желаете да бъдете снимани, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събитията на TMB.

Препоръчваме ви да се запознаете с нашата Декларация за поверителност, където подробно е описано как правим това.

7. Безопасност

В интерес на безопасността и комфорта на всички Посетители и Участници всяко събитие на TMB е обект на строги мерки за сигурност. Всяко лице, което желае да посети събитие на TMB, се съгласява, че може да бъде подложено на проверки за сигурност, включително, но не само, проверка от охранителите на събитието и/или сканиране с технически средства на дрехи, чанти и други предмети по преценка на Организаторите, преди да влезе на Събитието или в района на Събитието.

На мястото на провеждане на Събитията на TMB при никакви обстоятелства не могат да бъдат депозирани следните предмети: експлозиви или материали, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия (включително реплики или играчки на огнестрелни оръжия), снаряди и други подобни предмети; остри предмети, напр. ножове (включително швейцарски армейски ножове), ножици, прибори за хранене и/или отвертки; спрейове; катинари и/или вериги; елементи, които издават шум (напр. свирки); банери, плакати и/или знамена, които не са разрешени от Организаторите; алкохол; всякакви други предмети, които по наше мнение представляват риск за здравето и безопасността на другите Посетители по какъвто и да е начин („Забранени предмети“).

Възможно е да не бъдете допуснати до събитието или ще бъдете изведени, ако откажете да бъдете проверени или откажете да предадете на охраната забранените предмети, които носите със себе си.

TMB си запазва правото да изисква от Посетителите, чието поведение е неприемливо (по преценка на Организаторите) или застрашава здравето и безопасността на другите Участници в събитието, да напуснат събитието.

TMB си запазва правото да въвежда допълнителни ограничения за определени събития. Преди да се регистрирате, трябва да проверите описанието на събитието за подробности относно всякакви допълнителни условия или ограничения.

Вие се съгласявате, че Вие и всеки, под чието име се запазвате за събитие на TMB , ще спазвате всички такива условия или ограничения.

8. Промени

TMB си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта заедно с известие за промени в Общите условия.

За всички въпроси, които не са обхванати от настоящите Общи условия, се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 10 октомври 2021 г.